Apostle Perry Maples
Presiding President

Click Photo To View Full Bio

Apostle J.T. Herrington
Executive Board

Click Photo To View Full Bio

Apostle Raymond Faison
Executive Board

Click Photo To View Full Bio

Apostle Floyd Nelson
Executive Board

Click Photo To View Full Bio

Bishop David Cooper
Executive Board

Click Photo To View Full Bio

Copyright © 2013-14. Alliance of Apostolic Churches of Christ Jesus, Inc.